Contract:

 

Tussen de partijen

enerzijds

hierna vernoemd als model

 

en anderzijds  Robert Vollekindt

hierna vernoemd als beeldend kunstenaar

 

wordt overeengekomen hetgeen volgt:

 

model:

 

-         verklaart meerderjarig te zijn en uit vrije wil te poseren voor een fotosessie onder TFP/CD voorwaarden (time for print en cd) op

-         verklaart dat de auteursrechten van de gemaakte foto’s in het bezit blijven van beeldend kunstenaar

-         heeft de beslissende stem bij het bepalen welke foto’s voor een eventuele tentoonstelling en of publicatie in aanmerking komen – er wordt evenwel van uitgegaan dat er minstens 90% van de gemaakte foto’s zullen vrijgegeven worden

-         verbindt er zich toe het document voor vrijgave van de foto’s ondertekend aan beeldend kunstenaar terug te bezorgen binnen de week na ontvangst van de fotocd, bij verzuim binnen de gestelde termijn wordt verondersteld dat alle foto’s worden vrijgegeven voor een eventuele tentoonstelling en of publicatie

-         onderschrijft het verbod tot verkoop van fotomateriaal van onderhavige fotosessie, zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van beeldend kunstenaar

-         verklaart enkel de door beeldend kunstenaar vrijgegeven foto’s in eigen portfolio te zullen opnemen, hierbij zal steeds naam en copyright van beeldend kunstenaar vermeld worden

-         verklaart geen aanspraak te maken op enigerlei vergoeding bij een eventuele verkoop (altijd eenmalige afdruk met certificaat) van door model vrijgegeven en door beeldend kunstenaar in omloop gebrachte foto’s

 

beeldend kunstenaar

 

-         verklaart dat de gemaakte opnamen niet gebruikt zullen worden voor publicatie, expositie, vertoning aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van het model, tenzij het model verzuimt het document voor vrijgave foto’s ondertekend binnen de week na ontvangst van de fotocd aan beeldend kunstenaar over te maken

-         geniet het recht de opnamen te manipuleren voor zover deze de goede naam en faam van het model niet schaden en voor zover de gebruikte technieken esthetisch verantwoord zijn

-         levert binnen redelijke termijn een gratis CD met de voor persoonlijk gebruik aan model vrijgegeven foto’s opgeslagen onder jpg-bestand op formaat 20 x 30 cm – naar gelang de kwaliteit van het beeld en de artistieke vrijheid van beeldend kunstenaar kan het vooropgesteld formaat licht afwijken

-         verbindt er zich toe tot het gratis leveren binnen redelijke termijn van naar keuze van model, hetzij 12 prints formaat 13 x 18 cm , hetzij 2 prints formaat 20 x 30 cm

 

 

Onderhavig contract is opgemaakt in twee exemplaren en door alle partijen voor akkoord ondertekend